Privacyverklaring

Inleiding

Stichting de Zutphense Uitdaging (hierna te noemen LU), neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@zutphenseuitdaging.nl.

Wie is de LU?

LU is de stichting Lokale Uitdaging, kantoorhoudende te Zutphen aan de Industrieweg 85, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08212926.

LU is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door LU de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt LU jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor LU persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens LU voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door LU worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Doeleinde: Het realiseren van matches en het up to date houden van het netwerk

Gegevens: Bedrijfsnaam – persoonsnamen – adres – postcode – woonplaats – telefoonnummer – emailadres – foto

Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming en vrij en geïnformeerd zijn

Bewaartermijn: Niet langer dan noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

LU heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons middels contactformulier of anderszins hebt verstrekt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij LU over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij LU.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om LU te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van LU of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van LU te verkrijgen. LU zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat LU je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door LU

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@zutphenseuitdaging.nl. LU zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat LU een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien LU je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

– Verwerkers, met name PUIK hosting als webhosting bedrijf waarmee een verwerkersovereenkomst is afgesloten

Het kan zijn dat LU verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt LU ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van LU worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van LU worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop LU je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@zutphenseuitdaging.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop LU jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@zutphenseuitdaging.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Zutphen, 17-05-2018